foto

Natuur

Ecologie
Park Dekkerswald maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Doel van de EHS is het realiseren van een netwerk van natuurgebieden door middel van natuurbehoud en natuurontwikkeling. Het het gebied wordt dan ook ontwikkeld met een maximale inspanning ten aanzien van het behoud van aanwezige natuurwaarden. De intentie is verder om meer voorwaarden tot natuurontwikkeling te creëren dan in de huidige situatie.

Flora en fauna
Ecologisch onderzoek maakt duidelijk dat de natuurwaarden op en rond Park Dekkerswald vooral gekoppeld zijn aan restanten oud bos (eikenhakhout en houtwallen) en hei. In deze habitats bevinden zich soorten als de Kruipbrem, Kleine pimpernel, Wintereik,  Adelaarsvaren, Wild zwijn, Hazelworm en Vliegend hert. Deze worden ook op of rond het terrein aangetroffen. In het gebouw De Kentering leeft een kolonie dwergvleermuizen. In de omgeving komen daarnaast een aantal bijzondere bosrand- en open-zandsoorten voor als de Zandhagedis, diverse bijensoorten en de Steppesprinkhaan De oude bosplaatsen blijven behouden. Met een nieuwe inrichting komen er kansen de natuurwaarden te vergroten. Er zijn vooral kansen aan de bosranden (aanplant van bremstruweel) en op delen met open grazige vegetatie (Buntgras- en Dwerghaver-verbond en Heide).

Drie typen groen
Het terrein van Dekkerswald kent drie typen groen:
1. Het (omringende) bos
2. Een parkachtig deel waar de gebouwen in liggen
3. De ‘tuinen’ rond de verschillende gebouwen, en soms ook los in het park.
Aan de voorzijde van een gebouw grenst een representatieve tuinstrook aan de parkruimte. Aan de achterzijde hebben de tuinen een meer besloten en (semi)privékarakter. Op enkele plaatsen zijn er nog relicten van vroegere situaties te vinden, bijvoorbeeld op de plek waar eerder een (ander) gebouw heeft gestaan. Duidelijk is te zien dat de groenaanleg en het onderhoud niet aan de hand van een totaalvisie of in een continu proces worden gepleegd. Daarnaast kent Park Dekkerswald een grote variëteit aan soorten bomen, heesters en lage begroeiing, waardoor er weinig samenhang is tussen de verschillende beplantingsgroepen, zowel ruimtelijk als qua beplantingstype. Op het terrein zijn, buiten de bospercelen, circa 1000 bomen ingemeten. Daarvan zijn er 300 als waardevol aangemerkt en 30 zelfs als monumentaal (inventarisatie juli 2007). Recent zijn er veel bomen drastisch gesnoeid of gerooid in verband met noodzakelijk onderhoudswerk. Buiten het bebouwde gebied is veel bos uitgedund om meer lucht en licht beneden te krijgen en de ecologische waarden te versterken.

Water
Het grondwater zit heel diep en heeft geen invloed op de vegetatie. Oppervlaktewater is alleen aanwezig in de vorm van een gemetselde vijver in de tuin en een infiltratievijver in het bos. Deze bekkens werden vroeger gebruikt om het effluent van de eigen zuivering te infiltreren. In de toekomst wordt al het hemelwater van de daken en verharding geïnfiltreerd in de bodem in de naaste omgeving.