foto

Wonen met dementie

Arrangementen wonen met dementie
Verpleeghuiszorg nieuwe stijl betekent dat wij de cliënt stimuleren zo veel als mogelijk zelfstandig zijn leven te leiden waarbij hij zelf de regie houdt. Wat de cliënt zelf kan doen, blijft hij doen. Bij aanmelding spreken onze professionals samen met de cliënt en diens naasten/mantelzorgers met elkaar af wat de client zelf kan en blijft doen, wat de mantelzorgers doen en welke taken door de professionals worden uitgevoerd. De afspraken hierover worden vastgelegd in een zorgleefplan. De cliënt kan zijn arrangement voor een groepsgewijze benadering uitbreiden met individuele afspraken over zorgdiensten.

Zorgarrangement met een groepsgewijze benadering
De zorg die de professionals van ZZG zorggroep binnen dit zorgarrangement leveren bestaat uit voorzieningen die voor alle cliënten gelijk zijn. Per woonlaag zijn er 24 uur per dag groepsbegeleiders  aanwezig, die in nauwe samenspraak met de cliënt, mantelzorger en/of vrijwilligers de begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling op maat leveren of coördineren, vanuit de visie ´Ik mag zijn wie ik ben´. De zorg heeft betrekking op alle levensdomeinen, te weten:
* Woon- en leefomstandigheden, dit betreft zaken als de aanwezigheid van een zorg-oproepsysteem, 24-uurs toezicht, de schoonmaak van het appartement en de verzorging van de persoonlijke was.
* Sociale redzaamheid: in hoeverre is de cliënt in staat om deelgenoot te blijven van het sociale netwerk dat hij/zij vanuit een vroegere situatie gewend is. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is hierbij van groot belang. De cliënt bepaalt zelf of hij/zij wil deelnemen aan een woongroep en met wie hij/zij relaties wil onderhouden. Wat betreft de dagbesteding worden er afspraken gemaakt over al dan niet deelname aan de gemeenschappelijke maaltijden, over huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen en andere dagbestedingsactiviteiten die in en buiten de groep worden georganiseerd.
* Geestelijk welbevinden: het doel is om zo veel mogelijk aansluiting te vinden  bij de levensfase waarin de cliënt verkeert en te zoeken naar een mogelijke actieve bijdrage die de cliënt binnen zijn/haar beperking zou kunnen leveren.
* Lichamelijk welbevinden: er is begeleiding, verzorging en verpleging beschikbaar gedurende 24 uur per etmaal, 7 dagen per week door een woonbegeleider op de groep en in het eigen appartement.

Zorgarrangement met een groepsgewijze én een individuele benadering
Dit arrangement heeft dezelfde basisvoorwaarden als de groepsgewijze benadering, maar kan worden uitgebreid met specifieke, cliëntgebonden afspraken, bijvoorbeeld over huishoudelijke zorg en bewindvoering.

Aanpassing arrangement
Twee keer per jaar analyseren we de geleverde zorg- en dienstverlening samen met de cliënt en zijn mantelzorgers. Waar nodig wordt het arrangement aangepast aan de gewijzigde zorgvraag. Wij geloven dat de individuele mogelijkheden van onze cliënten het best tot hun recht komen, wanneer zij zelf zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Dit kan door de zorg van onze zorgprofessionals goed af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënt en de inzet van zijn of haar mantelzorgers. Samenredzaamheid, noemen we dat.

Kosten wonen en zorg
Als u een indicatie voor verpleeghuiszorg (ZZP 5, 6, 7 of 8) van het Centrum Indicatiestelling (CIZ) heeft, dan komt u in aanmerking voor een appartement c.q. kamer op Eikenhorst en Berkenhof. U komt in aanmerking voor een appartement in De Plataan als u een hulpvraag en/of zorgindicatie heeft. Op termijn gaat wonen en zorg gescheiden worden in Eikenhorst. Dat wil zeggen dat de bewoner het appartement huurt van woningcorporatie Vestia en dat de zorgarrangementen worden verzorgd door ZZG zorggroep.